بیش از یک میلیون ایرانی مزین به نام، القاب و کنیه حضرت عباس(ع) هستند