امکان متقارن سازی اطلاعات بورسی برای همه ذینفعان بازار سرمایه