تشکل‌های دانشجویی منتقد را به نشست روحانی و نخبگان راه ندادند/ صدور مجوز فقط برای حضور انجمن‌های اص