دکتر همتی: اصلاح امور در بانک ملی ایران با سرعت به پیش می‌رود