انتقاد فیسبوکی رئیس جمهور از محدود کردن دانشگاه‌ها