اولین دانشکده میراث فرهنگی در جنوب شرق کشور افتتاح می شود