شهرام ناظری پای سرفه‌ها و حرفهای جانبازان شیمیایی نشست