اسکولاری از سرمربیگری تیم گرمیو برزیل کناره گیری کرد