مقاومت در برابر تغییر بیش از هر چیز در کشور دیده می شود