اعتبار جامعه عشایری حتی به 200 میلیارد تومان نیز نمی‌رسد