ترسیم بانک اطلاعات برای شناسایی افراد نیازمند به یارانه/ حذف 6 میلیون نفر دردی را دوا نمی‌کند