برگزاری همایش ملی علوم ورزشی و ورزش قهرمانی در دانشگاه مبارکه