تحویل سوخت ناوگان عمومی براساس پیمایش از تیرماه اجرایی می شود