محمد حسن نژاد و ابراهیم نکو، عضو ناظر شورای عالی بورس شدند