تیم ایرانی اجرای همزمان توافق جامع را دنبال می‌کند/ اظهارات پوشالی و توخالی آمریکایی‌ها