مجیدی پست جنجالی اش را پاک کرد/دعوای موافقان قلعه نویی و مجیدی در اینستاگرام کاپیتان