نام یکی ازخانه های تاریخی شیرازبه خالق قصه های مجیداختصاص می یابد