مجمع عمومی فوق‌العاده خانه احزاب در وزارت کشور برگزار می‌شود