گزارش ایسنا از گزینه‌های مطرح برای هیات رئیسه درسال منتهی به انتخابات