در آستانه سفر به عربستان مشکل مالیاتی نوری و نورمحمدی برطرف شد