مجموعه 20 جلدي «تاریخ جامع ایران» رونمايي خواهد شد