دعوت از خیرین برای مشارکت در ساخت خوابگاه دانشجویی