حضور 25 کشور خارجی در نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی