ال جی نیمه دوم ۲۰۱۵ پرچم داری جدید معرفی خواهد کرد !