ماندگاری هنرهای سنتی ایران در گرو حمایت رسانه‌هاست