منیزیم برای تثبیت نایب قهرمانی برابر قهرمان لیگ به میدان می‌رود