مراسم بزرگداشت حضرت امام (ره) و فتح خرمشهر در کنیسه یوسف آباد