لاوروف: فرصت جدی برای دستیابی به توافق ایجاد شده است