تأکید عضو هیأت ‌مدیره پست بانک بر رعایت نرخ ‌های سود ابلاغی بانک مرکزی