از سوی کمیته استیناف درخشان محکوم شد، سعداوی تبرئه