دوباره بعد از شانزده سال به «نَیر» در «دندون طلا» رسیدم