برگزاری جشن ازدواج و اعزام 600 زوج دانشگاه تهران به مشهد