تردد اتوبوس با حداکثر سرعت مجاز/سرعت مطمئنه ۲۰ کیلومتر کمتر است