بازیکنان پرسپولیس نفری یک سکه به کادر پزشکی و تدارکات تیم‌شان هدیه دادند