رشد و بالندگی دستگاهها در گرو پویایی روابط عمومی هاست