حجتی: تجهیز و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی است