« اجازه نمی‌دهم» از دانشمندان این ملت بازجویی کنند/ پاسخ ایران به هر گونه شیطنت بسیار سخت خواهد بود /