ژاپن می‌خواهد بازدید از هیروشیما و ناگازاکی در برنامه جلسه ان پی تی باشد