شریعتمداری: امیدواریم سفر دولت به آذربایجان منشاء خیر باشد