رسانه‌ حرفه‌ای، از شفافیت و پاسخگویی به مردم هراس ندارد