استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغ کاندیداها ممنوع است