کمتر از یک درصد کالاها در کشور تحت پوشش استاندارد اجباری است