آیین نامه‌های داوري ما جزء بهترینها از نظر فنی و کیفی است