سه گروه پاپ به شهرستان‌ها می‌روند/ «از عشق» مجوز گرفت