ديدار معاون علمي و فناوري رئيس جمهور با شرکت هاي دانش بنيان لرستان