دشمنان با زبان سلاح بیشتر آشنا هستند و ما قصد داریم با همین زبان با آنان روبرو شویم