۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال از املاک بانک ملی فروخته شد