استخدام دیپلم و کاردان ماشین ابزار در یک شرکت تولیدی در تهران