افخم: پاسخی قاطع و روشن به تهدیدهای آمریكایی‌ها داده‌ایم