برگزاری همایش ملی پسته، سلامت و پسته سالم در رفسنجان